Roszczenia odszkodowawcze w związku z opóźnieniem kontraktu

Modelowe wyliczenie kosztów ogólnego zarządu i utraconego zysku

Opublikowany oryginalnie w biuletynie Konsultant nr. 55 (12 2020)
Wszystkie wydania biuletynu Konsultant są dostępne na stronie SIDIR.

Opóźnienia procesu budowlanego są jednym z tematów, które są najczęściej analizowane i komentowane w naszej branży. W ponad 70% wydań „biuletynu Konsultant” są poruszane zagadnienia związane z opóźnieniami [1]. Od lipca 2015 roku w każdym kolejnym numerze przynajmniej jeden artykuł dotyczył opóźnień procesu budowlanego.
Omawiane są przyczyny i skutki ich powstania. z opóźnieniem nierozerwalnie związany jest dodatkowy koszt i spór dotyczący odpowiedzialności za poniesienie tego kosztu. Nie mogę ukryć zaskoczenia, że w takiej ilości artykułów nie został jeszcze poruszony wątek kosztów ogólnego zarządu (przedsiębiorstwem) w przedłużonym czasie i sposobów wyliczenia tego kosztu.

Roszczenia odszkodowawcze obejmujące koszty ogólnego za­rządu są oparte na art. 471 KC w zw. z art. 361 KC, a ich podstawą jest zo­bowiązanie dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią­zania. Alternatywnie, odszkodowanie może być oparte na art. 410 KC w zw. z art. 405 KC. Wychodząc z definicji, o żądaniu odszkodowawczym moż­na mówić tylko w odniesieniu do oko­liczności, w których opóźnienie w realizacji powstało w wyniku zdarzeń będących w zakresie odpowiedzial­ności inwestora. Takie żądanie mo­że składać się z następujących czę­ści: wzrost kosztu bezpośredniego, koszty ogólne budowy w przedłużo­nym czasie, koszty ogólnego zarządu w przedłużonym czasie oraz utraco­ny zysk. O ile wzrost kosztu bezpo­średniego i koszty ogólne budowy w przedłużonym czasie są relatyw­nie proste do uchwycenia, to koszty ogólnego zarządu w przedłużonym czasie oraz utracony zysk sprawia­ją trudności zarówno w kwestii udo­wodnienia słuszności powetowania szkody, jak również w kwestii okre­ślenia wysokości żądanego odszkodowania.

Oczywistym jest, że przedsiębiorca budowlany prowadzi swoją działalność w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Przedsiębiorca budowlany powinien jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nie każ­de przedsięwzięcie budowlane mu­si zakończyć się osiągnięciem zy­sku. W sporach odszkodowawczych opartych na związku przyczyno­wo-skutkowym mamy do czynie­nia z powstaniem szkody spowodo­wanej działaniem lub zaniechaniem działania dłużnika (tu: inwestora). Słusznym wydaje się być stanowi­sko, że niesolidny dłużnik nie ma prawa do czerpania korzyści wyni­kłych z jego zwłoki. Odmienne za­patrywanie mogłoby stanowić za­chętę do opieszałego wykonywania zobowiązania [2]. Wobec tego należy stwierdzić, że inwestor, który swoim działaniem lub zaniechaniem działa­nia doprowadza do opóźnienia po­winien ponieść negatywne skutki tego opóźnienia – powinien powe­tować wykonawcy nie tylko stra­tę, lecz również utracone korzyści, które wykonawca mógłby osiągnąć, realizując zobowiązanie umowne w terminie umownym.

Z takim twierdzeniem zgodzi­ły się również Sądy [3]. Należy jednak zauważyć, że jest to stanowisko nie­jednolite i warto wiedzieć, że poja­wiają się stanowiska odmienne do­tyczące kosztów ogólnego zarządu. Jednym z pojawiających się zarzu­tów jest okoliczność, że centrala i od­dział nie zostały powołane tylko do realizacji jednego kontraktu, a wy­konawca realizuje również inne kontrakty [4]. Przywołany wyrok jednocze­śnie podkreśla, że powód przyczynił się w znacznym stopniu do opóźnie­nia oraz że uzasadnienie kosztów po­średnich nie było wystarczające do uznania przez Sąd ich zasadności. W mojej ocenie postawiony wniosek, że centrala i oddział nie zostały powo­łane tylko do realizacji jednego kon­traktu, a wykonawca realizuje również inne kontrakty, nie powinien być pod­stawą do odmowy uznania kosztów ogólnego zarządu w przedłużonym czasie za zasadne. Skoro wykonaw­ca, który realizuje tylko jeden kontrakt jest uprawniony do takiego odszkodo­wania, to wykonawca, który realizu­je więcej niż jeden kontrakt powinien być uprawniony do odszkodowania proporcjonalnego do udziału rozpa­trywanego kontraktu we wszystkich kontraktach realizowanych przez wykonawcę – rekompensaty za część kosztów ogólnego zarządu (przedsię­biorstwem) oraz utraconych korzyści.

Do podobnych wniosków doszli autorzy dwóch najbardziej popular­nych wzorów służących do określe­nia kosztów ogólnego zarządu oraz utraconego zysku. Jest to formu­ła Hudson’a z 1970 roku [5] i Eichle-ay’a z 1960 roku [6]. Pierwsze wyroki uznające koszty ogólnego zarządu jako odszkodowanie za opóźnienie spowodowane przez inwestora za­padły w USA w 1945 roku. Jednak dopiero wygrana Eichleay Corpora­tion w sprawie przeciwko rządowi USA w 1960 roku i sposób wylicze­nia kosztów ogólnego zarządu sta­ły się przyczynkiem do powszechne­go stosowania podobnego sposobu udowadniania poniesionych kosz­tów. W kolejnych latach pojawi­ły się pierwsze wyroki dotyczące kosztów ogólnego zarządu jako od­szkodowania za opóźnienie nie tyl­ko w przypadku zawieszenia robót, lecz również w przypadku opóźnie­nia spowodowanego przez koniecz­ność wykonania robót dodatkowych [7]. Nazwy przywołanych wzorów nie pochodzą od nazwisk autorów, lecz odpowiednio od nazwy założo­nego przez Johna P. Eichleay’a (zm. w 1940 roku[8]) przedsiębiorstwa Eichleay Corporation oraz od na­zwiska pierwszego autora książki Hudson’s building and engineering contracts, której kolejne wydania są rozbudowywane i wydawane do dnia dzisiejszego[9]. Oba przywołane wzory zakładają, że koszty ogólnego zarządu są rozłożone proporcjonal­nie pomiędzy kontrakty realizowa­ne przez przedsiębiorstwo tak, jak wartość kontraktu jest częścią ca­łości obrotu przedsiębiorstwa. Wo­bec tego koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na przykład pensje pracowników zatrudnionych w cen­trali lub oddziałach są dzielone pro­porcjonalnie na realizowane przez przedsiębiorstwo kontrakty. Wobec tego każdy miesiąc przedłużenia pojedynczego kontraktu powoduje po­wstanie szkody w wysokości równej części miesięcznych kosztów ogól­nego zarządu przedsiębiorstwem odpowiadającej proporcjonalne­mu udziałowi kontraktu w obro­tach przedsiębiorstwa. Oba wzory uwzględniają również utracone ko­rzyści i ich wynik jest powiększo­ny o zysk, który wykonawca mógł­by uzyskać, gdyby miał możliwość terminowego zakończenia realizacji kontraktu.

Wzór Hudson’a służący do obliczenia kosztów ogólnego zarządu oraz utraconego zysku opiera się na założeniach początkowych realiza­cji i oddaje realia wynikające z okre­su ofertowania. Jest to prosta formu­ła, którą można zastosować jeszcze podczas realizacji kontraktu. Przedstawia się ona następująco:

gdzie:
KOZ&Z – procentowy udział kosztów zarządu z oferty i zysk, zgod­nie z wydaniem 11 z 1994[9] roku war­tość ta powinna się mieścić w przedziale 3% – 7%.

W praktyce międzynarodowej przedmiotowa metodologia była pod­stawą do określenia wysokości od­szkodowania w wyrokach sądowych. Niestety wzór ten w pierwotnej po­staci jest obarczony błędem, któ­ry wynika z faktu, że nie odnosi się on do faktycznych kosztów zarzą­du (biura centralnego), lecz opiera się na prognozie wynikającej sprzed złożenia oferty nie popartej dowodami. W najnowszej wersji[10] autorzy opisują, że obecne zastosowania zaproponowanego wzoru zakładają, że procentowy udział kosztów zarządu i zysk powinien być określany i możliwy do udowodnienia na pod­stawie rocznych sprawozdań finansowych wykonawcy, jako średnia wieloletnia.

W przeciwieństwie do wzo­ru Hudson’a wzór Eichleay’a odnosi się bezpośrednio do faktycz­nie poniesionych kosztów zarządu (biura centralnego). Z tego powodu w praktyce międzynarodowej jest on obecnie częściej spotykany w wy­rokach. Wzór Eichleay’a w pierw­szej kolejności polega na porówna­niu obrotu wykonawcy w pierwotnie planowanym czasie realizacji z war­tością robót wynikającą z kontraktu w celu określenia części proporcjo­nalnie przypadającej na rozpatrywa­ny kontrakt. Ten udział jest mnożo­ny przez sumę całkowitych kosztów zarządu oraz zysku zaksięgowanych w pierwotnie planowanym czasie re­alizacji w celu określenia sumy kosz­tów zarządu oraz zysku przypadającej na kontrakt. W dalszej kolejności jest określana dzienna wartość kosz­tów zarządu oraz zysku otrzymana jako wynik dzielenia kosztów zarzą­du oraz zysku przez pierwotnie pla­nowany czas realizacji. Wobec tego wzór Eichleay’a może zostać zastosowany dopiero po upływie pierwot­nie planowanego czasu realizacji, podczas gdy wzór Hudson’a może być zastosowany wcześniej w celu określenia spodziewanych kosztów zarządu oraz zysku.

Wzór Eichleay’a[11] służący do ob­liczenia kosztów ogólnego zarzą­du oraz utraconego zysku składa się z trzech kroków:

KROK 1:

gdzie:
KOZ&Z (całość) – całkowity koszt zarządu w okresie realizacji i zysk wy­liczone na podstawie sprawozdań fi­nansowych z okresu realizacji,
Wartość Robót – faktyczna war­tość robót (kontraktu) z wyłączeniem kwoty roszczenia o koszty zarządu,
całkowity obrót firmy – obrót fir­my w okresie faktycznej realizacji.

KROK 2:

KROK 3:

Wzór Eichleay’a występuje rów­nież w dwóch zmodyfikowanych wa­riantach. W pierwszym zmodyfikowa­nym wariancie podstawą wyliczenia zamiast kosztu zarządu w pierwot­nie planowanym czasie realizacji jest koszt zarządu w czasie faktycznej re­alizacji, a zamiast faktycznego obrotu przedsiębiorstwa w pierwotnie plano­wanym czasie realizacji jest faktycz­ny obrót przedsiębiorstwa w cza­sie faktycznej realizacji. Analogicznie dzienna wartość kosztów zarządu oraz zysku w okresie opóźnionym jest określana od jako część kosztów za­rządu oraz zysku obliczona jako wynik dzielenia kosztów zarządu oraz zysku przez czas faktycznej realizacji.

W drugim zmodyfikowanym wa­riancie podstawą wyliczenia zamiast kosztu zarządu w okresie realizacji jest koszt zarządu w okresie pierwot­nie zakładanym, a zamiast faktyczne­go obrotu przedsiębiorstwa w okre­sie realizacji jest faktyczny obrót przedsiębiorstwa w okresie pierwot­nie zakładanym powiększony o kosz­ty kontraktu poniesione w okresie przedłużonym. Analogicznie dzienna wartość kosztów zarządu oraz zysku w okresie opóźnionym jest określa­na jako część kosztów zarządu oraz zysku obliczana jako wynik dzielenia wyżej obliczonego całkowitego kosz­tu zarządu dla kontraktu przez pier­wotnie planowany czas realizacji.

Metoda Eichleay’a opiera się na logicznym i statystycznie potwierdzalnym fakcie istnienia zależności rzeczywistych kosz­tów prowadzenia dzia­łalności gospodarczej przedsiębiorstwa w proporcji do cał­kowitego przychodu wynikającego z prowadzenia dzia­łalności. Zależność ta jest odzwierciedlona w zakresie powiązania wartości da­nego kontraktu w okresie jego reali­zacji z udziałem kontraktu w finan­sowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

Ostatnim z trzech wzorów, po­wszechnie stosowanych w prak­tyce międzynarodowej, jest wzór Emden’a[12]Wzór Emden’a podob­nie jak wzór Eichleay’a odnosi się bezpośrednio do faktycznie po­niesionych kosztów zarządu (biura centralnego). Przedstawia się on na­stępująco:

 

gdzie:
KOZ&Z – procentowy udział kosztów zarządu (ze sprawozdań fi­nansowych) i zysk

Niezależnie od opisanych wy­żej wzorów w marcu 2013 roku GDDKiA opracowała własną procedurę uznawania kosztów zarządu i admi­nistracji wykonawcy w przedłużonym Czasie na Ukończenie[13]W ocenie GDDKiA stosowanie wyżej opisanych wzorów należy uznać za niesprawiedliwe traktowanie wykonawców, gdyż przywołane wzory nie dają tego samego wyniku dla przykładowego kontraktu. GDDKiA w uzasadnieniu procedury wskazała, że jej wdrożenie pozwoli na ograniczenie rozbieżno­ści wynikających z wybieranej uzna­niowo metodologii ich wyliczania. Zaproponowana przez GDDKiA pro­cedura przedstawia się następująco:

gdzie:
WKZn – współczynnik udziału kosztów ogólnych zarządu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa
RKOn – wartość kosztów ogól­nych zarządu
RWSn – roczna wartość ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa

KROK 2:

gdzie:
SWKZ – średni współczynnik na­rzutu kosztów ogólnych zarządu

KROK 3:

gdzie:
KZ – wartość kosztów admini­stracyjnych i zarządu w przedłużonym Czasie na Ukończenie
WR – wartość robót pozostałych Wykonawcy do zrealizowania w prze­dłużonym Czasie na Ukończenie

KROK 4:

gdzie:
T – liczba miesięcy przedłużenia Czasu na Ukończenie
MKZ – miesięczna wartość kosztów administracyjnych i za­rządu w przedłużonym Czasie na Ukończenie

W lutym 2014 roku GDDKiA opracowała projekt aktualizacji pro­cedury uznawania kosztów zarządu i administracji wykonawcy w przedłużonym Czasie na Ukończenie[11]. Rewi­zja 04 wprowadziła dodatkowe wa­runki dla obliczenia wartości kosztów administracyjnych i zarządu, jeżeli do przedłużenia dochodzi w okresie projektowania oraz zmienia końcowy krok, w którym zamiast miesięcznej wartości kosztów administracyjnych i zarządu w przedłużonym Czasie na Ukończenie otrzymujemy dzienną wartość kosztów administracyjnych i zarządu w przedłużonym Czasie na Ukończenie. Niestety nie rozumiem czemu w ocenie GDDKiA ma służyć krok 4. Czy ma on stanowić war­tość należną wykonawcy w ocenie GDDKiA? Czy też służy po to, żeby pomnożyć przez ilość miesięcy/dni przedłużenia i powrócić do Kroku 3?

Stowarzyszenie Inżynierów Do­radców i Rzeczoznawców wdraża i rozpowszechnia zasady i metody pracy Inżynierów Konsultantów sto­sowane od wielu lat w praktyce mię­dzynarodowej. Ponad pięćdziesię­cioletnie doświadczenia w zakresie rozstrzygania sporów prowadzą do wniosku, że najbardziej sprawiedli­wym rozwiązaniem jest przedsta­wiony wzór Eichleay’a. W związku z faktem, że spory sądowe trwają la­tami strony coraz częściej zawiera­ją ugody i korzystają z mediacji. Jeżeli wolą stron jest zawarcie ugody przed zakończeniem pierwotnie pla­nowanego czasu realizacji zastoso­wanie wzór Eichleay’a jest niemoż­liwe. W takiej sytuacji obiektywnie najlepszym rozwiązaniem jest zasto­sowanie wzoru Hudson’a z uwzględ­nieniem komentarza z najnowszej edycji Hudson’s Building and Engineering Contracts tj. określając pro­centowy udział kosztów zarządu i zysku na podstawie rocznych spra­wozdań finansowych wykonawcy, jako średnia wieloletnia.

Niniejszy artykuł nie wyczerpu­je zagadnienia kosztów ogólnego za­rządu przedsiębiorstwem w przedłu­żonym czasie i sposobów wyliczenia tego kosztu, dlatego zachęcam do skorzystania z przywołanych źródeł, w tym w szczególności do wydanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców tłumaczenia Standardów procedowania (protokół) Brytyjskiego Towarzystwa Prawa Bu­dowlanego (SCL) w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych[12]. Jest to kompendium wiedzy zbierające doświadczenia międzyna­rodowe i przedstawia wytyczne odno­śnie do sprawiedliwego rozstrzygania sporów. Czytamy w nim:

„IK lub, w wypadku sporu, oso­ba rozstrzygająca spór, nie powinna być bezwzględnie związana wynikami obliczeń wzoru. Jest możliwe, że zastosowanie określonego wzo­ru da nieprawidłowy wynik z powodu szczególnych danych wejściowych. Sugeruje się, aby wynik zastosowa­nia jednego wzoru został sprawdza­ny za pomocą innego wzoru. Arkusz kalkulacyjny jest dostępny na stro­nie internetowej Towarzystwa: https://www.scl.org.uk/resources/delay-disruption-protocol

[1] Obliczenia na podstawie analizy własnej wszystkich opublikowanych „Biuletynów Konsultant” (nr 1-54).

[2] Por. Wyrok SN IV CR 867/89, z dnia 9 marca 1990 r.

[3] Por. Wyrok SA I ACa 57/17, z dnia 9 maja 2018 r. oraz Wyrok SO XXVI GC 1138/15, z dnia 9 listopada 2017 r.

[4] Por. Wyrok SO XXV C 959/12, z dnia 2 lutego 2017 r.

[5] Hudson’s building and engineering contracts, Tenth Edition (1970) By I.N. Duncan Wallace.

[6] https://www.coursehero.com/file/p5rbrsl/3-Evolution-of-the-Eichleay-Formula-31-History-of-the-Formula-Before-1940/, [dostęp dnia: 10.09.2020]

[7] https://www.nytimes.com/1940/11/30/archives/john-p-eichleay-an-engineer-65-directed-the-moving-of-many-large.html, [dostęp dnia: 10.09.2020].

[8] https://www.atkinchambers.com/14th-edition-of-hudsons-building-and-engineering-contracts-published/, [dostęp dnia: 10.09.2020].

[9] Hudson’s building and engineering contracts, Eleventh Edition (1994) By I.N. Duncan Wallace, Sweet & Maxwell Limited, ISBN 0-421-33260-3.

[10] Hudson’s Building and Engineering Contracts, 14th ed. (2019), By: Nicholas Dennys, Robert Clay, Atkin Chambers. ISBN13: 9780414073883

[11] Recovery of Indirect Costs in the Pricing of Equitable Adjustments and Terminations for Convenience, 1988, By David George Anderson, Thesis directed by John Cibinic, Jr. Professor of Law, The George Washington University.

[12] Standardy procedowania (protokół) Brytyjskiego Towarzystwa Prawa Budowlanego (SCL) w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych, miejsce i data wydania? Pierwsze wydanie polskie 2019, tłumaczenie z języka angielskiego: Katarzyna Grala-Latawiec, SIDiR, ISBN 978-0-9543831.

[13] Procedura uznawania kosztów zarządu i administracji Wykonawcy w przedłużonym Czasie na Ukończenie, rewizja 03, z dnia 18.03.2013 r.

[14] Projekt procedury uznawania kosztów zarządu i administracji Wykonawcy w przedłużonym Czasie na Ukończenie, rewizja 04, z dnia 07.02.2014 r.

Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które jest polskim reprezentantem inżynierskich organizacji międzynarodowych FIDIC i EFCA. Zostałem wpisany na listę Ekspertów i Rozjemców SIDiR, co jest potwierdzeniem moich kompetencji (ponad 10 lat doświadczenia, uczestnictwo w licznych konferencjach, prelekcje i publikacje) i stałego poszerzania wiedzy (konieczność przedstawiania dowodów na stałe poszerzanie wiedzy, aby nie zostać usuniętym z listy).

Logo DT-Siejda

DORADZTWO TECHNICZNE MICHAŁ SIEJDA
NIP: 7010147642;
REGON: 381681105
UL. POD FORTEM 2G/30
31-302 KRAKÓW